Materialize

Chia đông từ “materialize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ materialize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to materialize

Quá khứ đơn
  • materialized

Quá khứ phân từ
  • materialized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
materialize

you
materialize

he/she/it
materializes

we
materialize

you
materialize

they
materialize

Thì hiện tại continuous

I
am materializing

you
are materializing

he/she/it
is materializing

we
are materializing

you
are materializing

they
are materializing

Quá khứ đơn

I
materialized

you
materialized

he/she/it
materialized

we
materialized

you
materialized

they
materialized

Quá khứ tiếp diễn

I
was materializing

you
were materializing

he/she/it
was materializing

we
were materializing

you
were materializing

they
were materializing

Hiện tại hoàn thành

I
have materialized

you
have materialized

he/she/it
has materialized

we
have materialized

you
have materialized

they
have materialized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been materializing

you
have been materializing

he/she/it
has been materializing

we
have been materializing

you
have been materializing

they
have been materializing

Quá khứ hoàn thành

I
had materialized

you
had materialized

he/she/it
had materialized

we
had materialized

you
had materialized

they
had materialized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been materializing

you
had been materializing

he/she/it
had been materializing

we
had been materializing

you
had been materializing

they
had been materializing

Tương lại đơn

I
will materialize

you
will materialize

he/she/it
will materialize

we
will materialize

you
will materialize

they
will materialize

Tương lại tiếp diễn

I
will be materializing

you
will be materializing

he/she/it
will be materializing

we
will be materializing

you
will be materializing

they
will be materializing

Tương lại hoàn thành

I
will have materialized

you
will have materialized

he/she/it
will have materialized

we
will have materialized

you
will have materialized

they
will have materialized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been materializing

you
will have been materializing

he/she/it
will have been materializing

we
will have been materializing

you
will have been materializing

they
will have been materializing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.