Master

Chia đông từ “master” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ master. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to master

Quá khứ đơn
  • mastered

Quá khứ phân từ
  • mastered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
master

you
master

he/she/it
masters

we
master

you
master

they
master

Thì hiện tại continuous

I
am mastering

you
are mastering

he/she/it
is mastering

we
are mastering

you
are mastering

they
are mastering

Quá khứ đơn

I
mastered

you
mastered

he/she/it
mastered

we
mastered

you
mastered

they
mastered

Quá khứ tiếp diễn

I
was mastering

you
were mastering

he/she/it
was mastering

we
were mastering

you
were mastering

they
were mastering

Hiện tại hoàn thành

I
have mastered

you
have mastered

he/she/it
has mastered

we
have mastered

you
have mastered

they
have mastered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mastering

you
have been mastering

he/she/it
has been mastering

we
have been mastering

you
have been mastering

they
have been mastering

Quá khứ hoàn thành

I
had mastered

you
had mastered

he/she/it
had mastered

we
had mastered

you
had mastered

they
had mastered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mastering

you
had been mastering

he/she/it
had been mastering

we
had been mastering

you
had been mastering

they
had been mastering

Tương lại đơn

I
will master

you
will master

he/she/it
will master

we
will master

you
will master

they
will master

Tương lại tiếp diễn

I
will be mastering

you
will be mastering

he/she/it
will be mastering

we
will be mastering

you
will be mastering

they
will be mastering

Tương lại hoàn thành

I
will have mastered

you
will have mastered

he/she/it
will have mastered

we
will have mastered

you
will have mastered

they
will have mastered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mastering

you
will have been mastering

he/she/it
will have been mastering

we
will have been mastering

you
will have been mastering

they
will have been mastering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.