Marshal

Chia đông từ “marshal” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ marshal. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to marshal

Quá khứ đơn
  • marshalled

Quá khứ phân từ
  • marshalled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
marshal

you
marshal

he/she/it
marshals

we
marshal

you
marshal

they
marshal

Thì hiện tại continuous

I
am marshalling

you
are marshalling

he/she/it
is marshalling

we
are marshalling

you
are marshalling

they
are marshalling

Quá khứ đơn

I
marshalled

you
marshalled

he/she/it
marshalled

we
marshalled

you
marshalled

they
marshalled

Quá khứ tiếp diễn

I
was marshalling

you
were marshalling

he/she/it
was marshalling

we
were marshalling

you
were marshalling

they
were marshalling

Hiện tại hoàn thành

I
have marshalled

you
have marshalled

he/she/it
has marshalled

we
have marshalled

you
have marshalled

they
have marshalled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marshalling

you
have been marshalling

he/she/it
has been marshalling

we
have been marshalling

you
have been marshalling

they
have been marshalling

Quá khứ hoàn thành

I
had marshalled

you
had marshalled

he/she/it
had marshalled

we
had marshalled

you
had marshalled

they
had marshalled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marshalling

you
had been marshalling

he/she/it
had been marshalling

we
had been marshalling

you
had been marshalling

they
had been marshalling

Tương lại đơn

I
will marshal

you
will marshal

he/she/it
will marshal

we
will marshal

you
will marshal

they
will marshal

Tương lại tiếp diễn

I
will be marshalling

you
will be marshalling

he/she/it
will be marshalling

we
will be marshalling

you
will be marshalling

they
will be marshalling

Tương lại hoàn thành

I
will have marshalled

you
will have marshalled

he/she/it
will have marshalled

we
will have marshalled

you
will have marshalled

they
will have marshalled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marshalling

you
will have been marshalling

he/she/it
will have been marshalling

we
will have been marshalling

you
will have been marshalling

they
will have been marshalling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.