Maroon

Chia đông từ “maroon” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ maroon. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to maroon

Quá khứ đơn
  • marooned

Quá khứ phân từ
  • marooned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
maroon

you
maroon

he/she/it
maroons

we
maroon

you
maroon

they
maroon

Thì hiện tại continuous

I
am marooning

you
are marooning

he/she/it
is marooning

we
are marooning

you
are marooning

they
are marooning

Quá khứ đơn

I
marooned

you
marooned

he/she/it
marooned

we
marooned

you
marooned

they
marooned

Quá khứ tiếp diễn

I
was marooning

you
were marooning

he/she/it
was marooning

we
were marooning

you
were marooning

they
were marooning

Hiện tại hoàn thành

I
have marooned

you
have marooned

he/she/it
has marooned

we
have marooned

you
have marooned

they
have marooned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marooning

you
have been marooning

he/she/it
has been marooning

we
have been marooning

you
have been marooning

they
have been marooning

Quá khứ hoàn thành

I
had marooned

you
had marooned

he/she/it
had marooned

we
had marooned

you
had marooned

they
had marooned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marooning

you
had been marooning

he/she/it
had been marooning

we
had been marooning

you
had been marooning

they
had been marooning

Tương lại đơn

I
will maroon

you
will maroon

he/she/it
will maroon

we
will maroon

you
will maroon

they
will maroon

Tương lại tiếp diễn

I
will be marooning

you
will be marooning

he/she/it
will be marooning

we
will be marooning

you
will be marooning

they
will be marooning

Tương lại hoàn thành

I
will have marooned

you
will have marooned

he/she/it
will have marooned

we
will have marooned

you
will have marooned

they
will have marooned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marooning

you
will have been marooning

he/she/it
will have been marooning

we
will have been marooning

you
will have been marooning

they
will have been marooning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.