March

Chia đông từ “march” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ march. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to march

Quá khứ đơn
  • marched

Quá khứ phân từ
  • marched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
march

you
march

he/she/it
marches

we
march

you
march

they
march

Thì hiện tại continuous

I
am marching

you
are marching

he/she/it
is marching

we
are marching

you
are marching

they
are marching

Quá khứ đơn

I
marched

you
marched

he/she/it
marched

we
marched

you
marched

they
marched

Quá khứ tiếp diễn

I
was marching

you
were marching

he/she/it
was marching

we
were marching

you
were marching

they
were marching

Hiện tại hoàn thành

I
have marched

you
have marched

he/she/it
has marched

we
have marched

you
have marched

they
have marched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marching

you
have been marching

he/she/it
has been marching

we
have been marching

you
have been marching

they
have been marching

Quá khứ hoàn thành

I
had marched

you
had marched

he/she/it
had marched

we
had marched

you
had marched

they
had marched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marching

you
had been marching

he/she/it
had been marching

we
had been marching

you
had been marching

they
had been marching

Tương lại đơn

I
will march

you
will march

he/she/it
will march

we
will march

you
will march

they
will march

Tương lại tiếp diễn

I
will be marching

you
will be marching

he/she/it
will be marching

we
will be marching

you
will be marching

they
will be marching

Tương lại hoàn thành

I
will have marched

you
will have marched

he/she/it
will have marched

we
will have marched

you
will have marched

they
will have marched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marching

you
will have been marching

he/she/it
will have been marching

we
will have been marching

you
will have been marching

they
will have been marching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.