Manifest

Chia đông từ “manifest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ manifest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to manifest

Quá khứ đơn
  • manifested

Quá khứ phân từ
  • manifested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
manifest

you
manifest

he/she/it
manifests

we
manifest

you
manifest

they
manifest

Thì hiện tại continuous

I
am manifesting

you
are manifesting

he/she/it
is manifesting

we
are manifesting

you
are manifesting

they
are manifesting

Quá khứ đơn

I
manifested

you
manifested

he/she/it
manifested

we
manifested

you
manifested

they
manifested

Quá khứ tiếp diễn

I
was manifesting

you
were manifesting

he/she/it
was manifesting

we
were manifesting

you
were manifesting

they
were manifesting

Hiện tại hoàn thành

I
have manifested

you
have manifested

he/she/it
has manifested

we
have manifested

you
have manifested

they
have manifested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been manifesting

you
have been manifesting

he/she/it
has been manifesting

we
have been manifesting

you
have been manifesting

they
have been manifesting

Quá khứ hoàn thành

I
had manifested

you
had manifested

he/she/it
had manifested

we
had manifested

you
had manifested

they
had manifested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been manifesting

you
had been manifesting

he/she/it
had been manifesting

we
had been manifesting

you
had been manifesting

they
had been manifesting

Tương lại đơn

I
will manifest

you
will manifest

he/she/it
will manifest

we
will manifest

you
will manifest

they
will manifest

Tương lại tiếp diễn

I
will be manifesting

you
will be manifesting

he/she/it
will be manifesting

we
will be manifesting

you
will be manifesting

they
will be manifesting

Tương lại hoàn thành

I
will have manifested

you
will have manifested

he/she/it
will have manifested

we
will have manifested

you
will have manifested

they
will have manifested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been manifesting

you
will have been manifesting

he/she/it
will have been manifesting

we
will have been manifesting

you
will have been manifesting

they
will have been manifesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.