Mail

Chia đông từ “mail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mail

Quá khứ đơn
  • mailed

Quá khứ phân từ
  • mailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mail

you
mail

he/she/it
mails

we
mail

you
mail

they
mail

Thì hiện tại continuous

I
am mailing

you
are mailing

he/she/it
is mailing

we
are mailing

you
are mailing

they
are mailing

Quá khứ đơn

I
mailed

you
mailed

he/she/it
mailed

we
mailed

you
mailed

they
mailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was mailing

you
were mailing

he/she/it
was mailing

we
were mailing

you
were mailing

they
were mailing

Hiện tại hoàn thành

I
have mailed

you
have mailed

he/she/it
has mailed

we
have mailed

you
have mailed

they
have mailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mailing

you
have been mailing

he/she/it
has been mailing

we
have been mailing

you
have been mailing

they
have been mailing

Quá khứ hoàn thành

I
had mailed

you
had mailed

he/she/it
had mailed

we
had mailed

you
had mailed

they
had mailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mailing

you
had been mailing

he/she/it
had been mailing

we
had been mailing

you
had been mailing

they
had been mailing

Tương lại đơn

I
will mail

you
will mail

he/she/it
will mail

we
will mail

you
will mail

they
will mail

Tương lại tiếp diễn

I
will be mailing

you
will be mailing

he/she/it
will be mailing

we
will be mailing

you
will be mailing

they
will be mailing

Tương lại hoàn thành

I
will have mailed

you
will have mailed

he/she/it
will have mailed

we
will have mailed

you
will have mailed

they
will have mailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mailing

you
will have been mailing

he/she/it
will have been mailing

we
will have been mailing

you
will have been mailing

they
will have been mailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.