Lounge

Chia đông từ “lounge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lounge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lounge

Quá khứ đơn
  • lounged

Quá khứ phân từ
  • lounged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lounge

you
lounge

he/she/it
lounges

we
lounge

you
lounge

they
lounge

Thì hiện tại continuous

I
am lounging

you
are lounging

he/she/it
is lounging

we
are lounging

you
are lounging

they
are lounging

Quá khứ đơn

I
lounged

you
lounged

he/she/it
lounged

we
lounged

you
lounged

they
lounged

Quá khứ tiếp diễn

I
was lounging

you
were lounging

he/she/it
was lounging

we
were lounging

you
were lounging

they
were lounging

Hiện tại hoàn thành

I
have lounged

you
have lounged

he/she/it
has lounged

we
have lounged

you
have lounged

they
have lounged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lounging

you
have been lounging

he/she/it
has been lounging

we
have been lounging

you
have been lounging

they
have been lounging

Quá khứ hoàn thành

I
had lounged

you
had lounged

he/she/it
had lounged

we
had lounged

you
had lounged

they
had lounged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lounging

you
had been lounging

he/she/it
had been lounging

we
had been lounging

you
had been lounging

they
had been lounging

Tương lại đơn

I
will lounge

you
will lounge

he/she/it
will lounge

we
will lounge

you
will lounge

they
will lounge

Tương lại tiếp diễn

I
will be lounging

you
will be lounging

he/she/it
will be lounging

we
will be lounging

you
will be lounging

they
will be lounging

Tương lại hoàn thành

I
will have lounged

you
will have lounged

he/she/it
will have lounged

we
will have lounged

you
will have lounged

they
will have lounged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lounging

you
will have been lounging

he/she/it
will have been lounging

we
will have been lounging

you
will have been lounging

they
will have been lounging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.