Loosen

Chia đông từ “loosen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ loosen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to loosen

Quá khứ đơn
  • loosened

Quá khứ phân từ
  • loosened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
loosen

you
loosen

he/she/it
loosens

we
loosen

you
loosen

they
loosen

Thì hiện tại continuous

I
am loosening

you
are loosening

he/she/it
is loosening

we
are loosening

you
are loosening

they
are loosening

Quá khứ đơn

I
loosened

you
loosened

he/she/it
loosened

we
loosened

you
loosened

they
loosened

Quá khứ tiếp diễn

I
was loosening

you
were loosening

he/she/it
was loosening

we
were loosening

you
were loosening

they
were loosening

Hiện tại hoàn thành

I
have loosened

you
have loosened

he/she/it
has loosened

we
have loosened

you
have loosened

they
have loosened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been loosening

you
have been loosening

he/she/it
has been loosening

we
have been loosening

you
have been loosening

they
have been loosening

Quá khứ hoàn thành

I
had loosened

you
had loosened

he/she/it
had loosened

we
had loosened

you
had loosened

they
had loosened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been loosening

you
had been loosening

he/she/it
had been loosening

we
had been loosening

you
had been loosening

they
had been loosening

Tương lại đơn

I
will loosen

you
will loosen

he/she/it
will loosen

we
will loosen

you
will loosen

they
will loosen

Tương lại tiếp diễn

I
will be loosening

you
will be loosening

he/she/it
will be loosening

we
will be loosening

you
will be loosening

they
will be loosening

Tương lại hoàn thành

I
will have loosened

you
will have loosened

he/she/it
will have loosened

we
will have loosened

you
will have loosened

they
will have loosened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been loosening

you
will have been loosening

he/she/it
will have been loosening

we
will have been loosening

you
will have been loosening

they
will have been loosening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.