Loop

Chia đông từ “loop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ loop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to loop

Quá khứ đơn
  • looped

Quá khứ phân từ
  • looped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
loop

you
loop

he/she/it
loops

we
loop

you
loop

they
loop

Thì hiện tại continuous

I
am looping

you
are looping

he/she/it
is looping

we
are looping

you
are looping

they
are looping

Quá khứ đơn

I
looped

you
looped

he/she/it
looped

we
looped

you
looped

they
looped

Quá khứ tiếp diễn

I
was looping

you
were looping

he/she/it
was looping

we
were looping

you
were looping

they
were looping

Hiện tại hoàn thành

I
have looped

you
have looped

he/she/it
has looped

we
have looped

you
have looped

they
have looped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been looping

you
have been looping

he/she/it
has been looping

we
have been looping

you
have been looping

they
have been looping

Quá khứ hoàn thành

I
had looped

you
had looped

he/she/it
had looped

we
had looped

you
had looped

they
had looped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been looping

you
had been looping

he/she/it
had been looping

we
had been looping

you
had been looping

they
had been looping

Tương lại đơn

I
will loop

you
will loop

he/she/it
will loop

we
will loop

you
will loop

they
will loop

Tương lại tiếp diễn

I
will be looping

you
will be looping

he/she/it
will be looping

we
will be looping

you
will be looping

they
will be looping

Tương lại hoàn thành

I
will have looped

you
will have looped

he/she/it
will have looped

we
will have looped

you
will have looped

they
will have looped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been looping

you
will have been looping

he/she/it
will have been looping

we
will have been looping

you
will have been looping

they
will have been looping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.