Loom

Chia đông từ “loom” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ loom. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to loom

Quá khứ đơn
  • loomed

Quá khứ phân từ
  • loomed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
loom

you
loom

he/she/it
looms

we
loom

you
loom

they
loom

Thì hiện tại continuous

I
am looming

you
are looming

he/she/it
is looming

we
are looming

you
are looming

they
are looming

Quá khứ đơn

I
loomed

you
loomed

he/she/it
loomed

we
loomed

you
loomed

they
loomed

Quá khứ tiếp diễn

I
was looming

you
were looming

he/she/it
was looming

we
were looming

you
were looming

they
were looming

Hiện tại hoàn thành

I
have loomed

you
have loomed

he/she/it
has loomed

we
have loomed

you
have loomed

they
have loomed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been looming

you
have been looming

he/she/it
has been looming

we
have been looming

you
have been looming

they
have been looming

Quá khứ hoàn thành

I
had loomed

you
had loomed

he/she/it
had loomed

we
had loomed

you
had loomed

they
had loomed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been looming

you
had been looming

he/she/it
had been looming

we
had been looming

you
had been looming

they
had been looming

Tương lại đơn

I
will loom

you
will loom

he/she/it
will loom

we
will loom

you
will loom

they
will loom

Tương lại tiếp diễn

I
will be looming

you
will be looming

he/she/it
will be looming

we
will be looming

you
will be looming

they
will be looming

Tương lại hoàn thành

I
will have loomed

you
will have loomed

he/she/it
will have loomed

we
will have loomed

you
will have loomed

they
will have loomed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been looming

you
will have been looming

he/she/it
will have been looming

we
will have been looming

you
will have been looming

they
will have been looming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.