Lodge

Chia đông từ “lodge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lodge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lodge

Quá khứ đơn
  • lodged

Quá khứ phân từ
  • lodged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lodge

you
lodge

he/she/it
lodges

we
lodge

you
lodge

they
lodge

Thì hiện tại continuous

I
am lodging

you
are lodging

he/she/it
is lodging

we
are lodging

you
are lodging

they
are lodging

Quá khứ đơn

I
lodged

you
lodged

he/she/it
lodged

we
lodged

you
lodged

they
lodged

Quá khứ tiếp diễn

I
was lodging

you
were lodging

he/she/it
was lodging

we
were lodging

you
were lodging

they
were lodging

Hiện tại hoàn thành

I
have lodged

you
have lodged

he/she/it
has lodged

we
have lodged

you
have lodged

they
have lodged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lodging

you
have been lodging

he/she/it
has been lodging

we
have been lodging

you
have been lodging

they
have been lodging

Quá khứ hoàn thành

I
had lodged

you
had lodged

he/she/it
had lodged

we
had lodged

you
had lodged

they
had lodged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lodging

you
had been lodging

he/she/it
had been lodging

we
had been lodging

you
had been lodging

they
had been lodging

Tương lại đơn

I
will lodge

you
will lodge

he/she/it
will lodge

we
will lodge

you
will lodge

they
will lodge

Tương lại tiếp diễn

I
will be lodging

you
will be lodging

he/she/it
will be lodging

we
will be lodging

you
will be lodging

they
will be lodging

Tương lại hoàn thành

I
will have lodged

you
will have lodged

he/she/it
will have lodged

we
will have lodged

you
will have lodged

they
will have lodged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lodging

you
will have been lodging

he/she/it
will have been lodging

we
will have been lodging

you
will have been lodging

they
will have been lodging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.