Localize

Chia đông từ “localize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ localize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to localize

Quá khứ đơn
  • localized

Quá khứ phân từ
  • localized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
localize

you
localize

he/she/it
localizes

we
localize

you
localize

they
localize

Thì hiện tại continuous

I
am localizing

you
are localizing

he/she/it
is localizing

we
are localizing

you
are localizing

they
are localizing

Quá khứ đơn

I
localized

you
localized

he/she/it
localized

we
localized

you
localized

they
localized

Quá khứ tiếp diễn

I
was localizing

you
were localizing

he/she/it
was localizing

we
were localizing

you
were localizing

they
were localizing

Hiện tại hoàn thành

I
have localized

you
have localized

he/she/it
has localized

we
have localized

you
have localized

they
have localized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been localizing

you
have been localizing

he/she/it
has been localizing

we
have been localizing

you
have been localizing

they
have been localizing

Quá khứ hoàn thành

I
had localized

you
had localized

he/she/it
had localized

we
had localized

you
had localized

they
had localized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been localizing

you
had been localizing

he/she/it
had been localizing

we
had been localizing

you
had been localizing

they
had been localizing

Tương lại đơn

I
will localize

you
will localize

he/she/it
will localize

we
will localize

you
will localize

they
will localize

Tương lại tiếp diễn

I
will be localizing

you
will be localizing

he/she/it
will be localizing

we
will be localizing

you
will be localizing

they
will be localizing

Tương lại hoàn thành

I
will have localized

you
will have localized

he/she/it
will have localized

we
will have localized

you
will have localized

they
will have localized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been localizing

you
will have been localizing

he/she/it
will have been localizing

we
will have been localizing

you
will have been localizing

they
will have been localizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.