Live

Chia đông từ “live” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ live. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to live

Quá khứ đơn
  • lived

Quá khứ phân từ
  • lived

Trần thuật

Thì hiện tại

I
live

you
live

he/she/it
lives

we
live

you
live

they
live

Thì hiện tại continuous

I
am living

you
are living

he/she/it
is living

we
are living

you
are living

they
are living

Quá khứ đơn

I
lived

you
lived

he/she/it
lived

we
lived

you
lived

they
lived

Quá khứ tiếp diễn

I
was living

you
were living

he/she/it
was living

we
were living

you
were living

they
were living

Hiện tại hoàn thành

I
have lived

you
have lived

he/she/it
has lived

we
have lived

you
have lived

they
have lived

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been living

you
have been living

he/she/it
has been living

we
have been living

you
have been living

they
have been living

Quá khứ hoàn thành

I
had lived

you
had lived

he/she/it
had lived

we
had lived

you
had lived

they
had lived

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been living

you
had been living

he/she/it
had been living

we
had been living

you
had been living

they
had been living

Tương lại đơn

I
will live

you
will live

he/she/it
will live

we
will live

you
will live

they
will live

Tương lại tiếp diễn

I
will be living

you
will be living

he/she/it
will be living

we
will be living

you
will be living

they
will be living

Tương lại hoàn thành

I
will have lived

you
will have lived

he/she/it
will have lived

we
will have lived

you
will have lived

they
will have lived

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been living

you
will have been living

he/she/it
will have been living

we
will have been living

you
will have been living

they
will have been living

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.