Line

Chia đông từ “line” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ line. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to line

Quá khứ đơn
  • lined

Quá khứ phân từ
  • lined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
line

you
line

he/she/it
lines

we
line

you
line

they
line

Thì hiện tại continuous

I
am lining

you
are lining

he/she/it
is lining

we
are lining

you
are lining

they
are lining

Quá khứ đơn

I
lined

you
lined

he/she/it
lined

we
lined

you
lined

they
lined

Quá khứ tiếp diễn

I
was lining

you
were lining

he/she/it
was lining

we
were lining

you
were lining

they
were lining

Hiện tại hoàn thành

I
have lined

you
have lined

he/she/it
has lined

we
have lined

you
have lined

they
have lined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lining

you
have been lining

he/she/it
has been lining

we
have been lining

you
have been lining

they
have been lining

Quá khứ hoàn thành

I
had lined

you
had lined

he/she/it
had lined

we
had lined

you
had lined

they
had lined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lining

you
had been lining

he/she/it
had been lining

we
had been lining

you
had been lining

they
had been lining

Tương lại đơn

I
will line

you
will line

he/she/it
will line

we
will line

you
will line

they
will line

Tương lại tiếp diễn

I
will be lining

you
will be lining

he/she/it
will be lining

we
will be lining

you
will be lining

they
will be lining

Tương lại hoàn thành

I
will have lined

you
will have lined

he/she/it
will have lined

we
will have lined

you
will have lined

they
will have lined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lining

you
will have been lining

he/she/it
will have been lining

we
will have been lining

you
will have been lining

they
will have been lining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.