Limit

Chia đông từ “limit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ limit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to limit

Quá khứ đơn
  • limited

Quá khứ phân từ
  • limited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
limit

you
limit

he/she/it
limits

we
limit

you
limit

they
limit

Thì hiện tại continuous

I
am limiting

you
are limiting

he/she/it
is limiting

we
are limiting

you
are limiting

they
are limiting

Quá khứ đơn

I
limited

you
limited

he/she/it
limited

we
limited

you
limited

they
limited

Quá khứ tiếp diễn

I
was limiting

you
were limiting

he/she/it
was limiting

we
were limiting

you
were limiting

they
were limiting

Hiện tại hoàn thành

I
have limited

you
have limited

he/she/it
has limited

we
have limited

you
have limited

they
have limited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been limiting

you
have been limiting

he/she/it
has been limiting

we
have been limiting

you
have been limiting

they
have been limiting

Quá khứ hoàn thành

I
had limited

you
had limited

he/she/it
had limited

we
had limited

you
had limited

they
had limited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been limiting

you
had been limiting

he/she/it
had been limiting

we
had been limiting

you
had been limiting

they
had been limiting

Tương lại đơn

I
will limit

you
will limit

he/she/it
will limit

we
will limit

you
will limit

they
will limit

Tương lại tiếp diễn

I
will be limiting

you
will be limiting

he/she/it
will be limiting

we
will be limiting

you
will be limiting

they
will be limiting

Tương lại hoàn thành

I
will have limited

you
will have limited

he/she/it
will have limited

we
will have limited

you
will have limited

they
will have limited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been limiting

you
will have been limiting

he/she/it
will have been limiting

we
will have been limiting

you
will have been limiting

they
will have been limiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.