Liken

Chia đông từ “liken” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ liken. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to liken

Quá khứ đơn
  • likened

Quá khứ phân từ
  • likened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
liken

you
liken

he/she/it
likens

we
liken

you
liken

they
liken

Thì hiện tại continuous

I
am likening

you
are likening

he/she/it
is likening

we
are likening

you
are likening

they
are likening

Quá khứ đơn

I
likened

you
likened

he/she/it
likened

we
likened

you
likened

they
likened

Quá khứ tiếp diễn

I
was likening

you
were likening

he/she/it
was likening

we
were likening

you
were likening

they
were likening

Hiện tại hoàn thành

I
have likened

you
have likened

he/she/it
has likened

we
have likened

you
have likened

they
have likened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been likening

you
have been likening

he/she/it
has been likening

we
have been likening

you
have been likening

they
have been likening

Quá khứ hoàn thành

I
had likened

you
had likened

he/she/it
had likened

we
had likened

you
had likened

they
had likened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been likening

you
had been likening

he/she/it
had been likening

we
had been likening

you
had been likening

they
had been likening

Tương lại đơn

I
will liken

you
will liken

he/she/it
will liken

we
will liken

you
will liken

they
will liken

Tương lại tiếp diễn

I
will be likening

you
will be likening

he/she/it
will be likening

we
will be likening

you
will be likening

they
will be likening

Tương lại hoàn thành

I
will have likened

you
will have likened

he/she/it
will have likened

we
will have likened

you
will have likened

they
will have likened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been likening

you
will have been likening

he/she/it
will have been likening

we
will have been likening

you
will have been likening

they
will have been likening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.