Legislate

Chia đông từ “legislate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ legislate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to legislate

Quá khứ đơn
  • legislated

Quá khứ phân từ
  • legislated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
legislate

you
legislate

he/she/it
legislates

we
legislate

you
legislate

they
legislate

Thì hiện tại continuous

I
am legislating

you
are legislating

he/she/it
is legislating

we
are legislating

you
are legislating

they
are legislating

Quá khứ đơn

I
legislated

you
legislated

he/she/it
legislated

we
legislated

you
legislated

they
legislated

Quá khứ tiếp diễn

I
was legislating

you
were legislating

he/she/it
was legislating

we
were legislating

you
were legislating

they
were legislating

Hiện tại hoàn thành

I
have legislated

you
have legislated

he/she/it
has legislated

we
have legislated

you
have legislated

they
have legislated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been legislating

you
have been legislating

he/she/it
has been legislating

we
have been legislating

you
have been legislating

they
have been legislating

Quá khứ hoàn thành

I
had legislated

you
had legislated

he/she/it
had legislated

we
had legislated

you
had legislated

they
had legislated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been legislating

you
had been legislating

he/she/it
had been legislating

we
had been legislating

you
had been legislating

they
had been legislating

Tương lại đơn

I
will legislate

you
will legislate

he/she/it
will legislate

we
will legislate

you
will legislate

they
will legislate

Tương lại tiếp diễn

I
will be legislating

you
will be legislating

he/she/it
will be legislating

we
will be legislating

you
will be legislating

they
will be legislating

Tương lại hoàn thành

I
will have legislated

you
will have legislated

he/she/it
will have legislated

we
will have legislated

you
will have legislated

they
will have legislated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been legislating

you
will have been legislating

he/she/it
will have been legislating

we
will have been legislating

you
will have been legislating

they
will have been legislating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.