Leer

Chia đông từ “leer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ leer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to leer

Quá khứ đơn
  • leered

Quá khứ phân từ
  • leered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
leer

you
leer

he/she/it
leers

we
leer

you
leer

they
leer

Thì hiện tại continuous

I
am leering

you
are leering

he/she/it
is leering

we
are leering

you
are leering

they
are leering

Quá khứ đơn

I
leered

you
leered

he/she/it
leered

we
leered

you
leered

they
leered

Quá khứ tiếp diễn

I
was leering

you
were leering

he/she/it
was leering

we
were leering

you
were leering

they
were leering

Hiện tại hoàn thành

I
have leered

you
have leered

he/she/it
has leered

we
have leered

you
have leered

they
have leered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been leering

you
have been leering

he/she/it
has been leering

we
have been leering

you
have been leering

they
have been leering

Quá khứ hoàn thành

I
had leered

you
had leered

he/she/it
had leered

we
had leered

you
had leered

they
had leered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been leering

you
had been leering

he/she/it
had been leering

we
had been leering

you
had been leering

they
had been leering

Tương lại đơn

I
will leer

you
will leer

he/she/it
will leer

we
will leer

you
will leer

they
will leer

Tương lại tiếp diễn

I
will be leering

you
will be leering

he/she/it
will be leering

we
will be leering

you
will be leering

they
will be leering

Tương lại hoàn thành

I
will have leered

you
will have leered

he/she/it
will have leered

we
will have leered

you
will have leered

they
will have leered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been leering

you
will have been leering

he/she/it
will have been leering

we
will have been leering

you
will have been leering

they
will have been leering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.