Lease

Chia đông từ “lease” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lease. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lease

Quá khứ đơn
  • leased

Quá khứ phân từ
  • leased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lease

you
lease

he/she/it
leases

we
lease

you
lease

they
lease

Thì hiện tại continuous

I
am leasing

you
are leasing

he/she/it
is leasing

we
are leasing

you
are leasing

they
are leasing

Quá khứ đơn

I
leased

you
leased

he/she/it
leased

we
leased

you
leased

they
leased

Quá khứ tiếp diễn

I
was leasing

you
were leasing

he/she/it
was leasing

we
were leasing

you
were leasing

they
were leasing

Hiện tại hoàn thành

I
have leased

you
have leased

he/she/it
has leased

we
have leased

you
have leased

they
have leased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been leasing

you
have been leasing

he/she/it
has been leasing

we
have been leasing

you
have been leasing

they
have been leasing

Quá khứ hoàn thành

I
had leased

you
had leased

he/she/it
had leased

we
had leased

you
had leased

they
had leased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been leasing

you
had been leasing

he/she/it
had been leasing

we
had been leasing

you
had been leasing

they
had been leasing

Tương lại đơn

I
will lease

you
will lease

he/she/it
will lease

we
will lease

you
will lease

they
will lease

Tương lại tiếp diễn

I
will be leasing

you
will be leasing

he/she/it
will be leasing

we
will be leasing

you
will be leasing

they
will be leasing

Tương lại hoàn thành

I
will have leased

you
will have leased

he/she/it
will have leased

we
will have leased

you
will have leased

they
will have leased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been leasing

you
will have been leasing

he/she/it
will have been leasing

we
will have been leasing

you
will have been leasing

they
will have been leasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.