Launder

Chia đông từ “launder” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ launder. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to launder

Quá khứ đơn
  • laundered

Quá khứ phân từ
  • laundered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
launder

you
launder

he/she/it
launders

we
launder

you
launder

they
launder

Thì hiện tại continuous

I
am laundering

you
are laundering

he/she/it
is laundering

we
are laundering

you
are laundering

they
are laundering

Quá khứ đơn

I
laundered

you
laundered

he/she/it
laundered

we
laundered

you
laundered

they
laundered

Quá khứ tiếp diễn

I
was laundering

you
were laundering

he/she/it
was laundering

we
were laundering

you
were laundering

they
were laundering

Hiện tại hoàn thành

I
have laundered

you
have laundered

he/she/it
has laundered

we
have laundered

you
have laundered

they
have laundered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been laundering

you
have been laundering

he/she/it
has been laundering

we
have been laundering

you
have been laundering

they
have been laundering

Quá khứ hoàn thành

I
had laundered

you
had laundered

he/she/it
had laundered

we
had laundered

you
had laundered

they
had laundered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been laundering

you
had been laundering

he/she/it
had been laundering

we
had been laundering

you
had been laundering

they
had been laundering

Tương lại đơn

I
will launder

you
will launder

he/she/it
will launder

we
will launder

you
will launder

they
will launder

Tương lại tiếp diễn

I
will be laundering

you
will be laundering

he/she/it
will be laundering

we
will be laundering

you
will be laundering

they
will be laundering

Tương lại hoàn thành

I
will have laundered

you
will have laundered

he/she/it
will have laundered

we
will have laundered

you
will have laundered

they
will have laundered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been laundering

you
will have been laundering

he/she/it
will have been laundering

we
will have been laundering

you
will have been laundering

they
will have been laundering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.