Lack

Chia đông từ “lack” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lack. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lack

Quá khứ đơn
  • lacked

Quá khứ phân từ
  • lacked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lack

you
lack

he/she/it
lacks

we
lack

you
lack

they
lack

Thì hiện tại continuous

I
am lacking

you
are lacking

he/she/it
is lacking

we
are lacking

you
are lacking

they
are lacking

Quá khứ đơn

I
lacked

you
lacked

he/she/it
lacked

we
lacked

you
lacked

they
lacked

Quá khứ tiếp diễn

I
was lacking

you
were lacking

he/she/it
was lacking

we
were lacking

you
were lacking

they
were lacking

Hiện tại hoàn thành

I
have lacked

you
have lacked

he/she/it
has lacked

we
have lacked

you
have lacked

they
have lacked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lacking

you
have been lacking

he/she/it
has been lacking

we
have been lacking

you
have been lacking

they
have been lacking

Quá khứ hoàn thành

I
had lacked

you
had lacked

he/she/it
had lacked

we
had lacked

you
had lacked

they
had lacked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lacking

you
had been lacking

he/she/it
had been lacking

we
had been lacking

you
had been lacking

they
had been lacking

Tương lại đơn

I
will lack

you
will lack

he/she/it
will lack

we
will lack

you
will lack

they
will lack

Tương lại tiếp diễn

I
will be lacking

you
will be lacking

he/she/it
will be lacking

we
will be lacking

you
will be lacking

they
will be lacking

Tương lại hoàn thành

I
will have lacked

you
will have lacked

he/she/it
will have lacked

we
will have lacked

you
will have lacked

they
will have lacked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lacking

you
will have been lacking

he/she/it
will have been lacking

we
will have been lacking

you
will have been lacking

they
will have been lacking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.