Labor

Chia đông từ “labor” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ labor. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to labor

Quá khứ đơn
  • labored

Quá khứ phân từ
  • labored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
labor

you
labor

he/she/it
labors

we
labor

you
labor

they
labor

Thì hiện tại continuous

I
am laboring

you
are laboring

he/she/it
is laboring

we
are laboring

you
are laboring

they
are laboring

Quá khứ đơn

I
labored

you
labored

he/she/it
labored

we
labored

you
labored

they
labored

Quá khứ tiếp diễn

I
was laboring

you
were laboring

he/she/it
was laboring

we
were laboring

you
were laboring

they
were laboring

Hiện tại hoàn thành

I
have labored

you
have labored

he/she/it
has labored

we
have labored

you
have labored

they
have labored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been laboring

you
have been laboring

he/she/it
has been laboring

we
have been laboring

you
have been laboring

they
have been laboring

Quá khứ hoàn thành

I
had labored

you
had labored

he/she/it
had labored

we
had labored

you
had labored

they
had labored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been laboring

you
had been laboring

he/she/it
had been laboring

we
had been laboring

you
had been laboring

they
had been laboring

Tương lại đơn

I
will labor

you
will labor

he/she/it
will labor

we
will labor

you
will labor

they
will labor

Tương lại tiếp diễn

I
will be laboring

you
will be laboring

he/she/it
will be laboring

we
will be laboring

you
will be laboring

they
will be laboring

Tương lại hoàn thành

I
will have labored

you
will have labored

he/she/it
will have labored

we
will have labored

you
will have labored

they
will have labored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been laboring

you
will have been laboring

he/she/it
will have been laboring

we
will have been laboring

you
will have been laboring

they
will have been laboring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.