Label

Chia đông từ “label” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ label. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to label

Quá khứ đơn
  • labeled; labelled

Quá khứ phân từ
  • labeled; labelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
label

you
label

he/she/it
labels

we
label

you
label

they
label

Thì hiện tại continuous

I
am labeling; labelling

you
are labeling; labelling

he/she/it
is labeling; labelling

we
are labeling; labelling

you
are labeling; labelling

they
are labeling; labelling

Quá khứ đơn

I
labeled; labelled

you
labeled; labelled

he/she/it
labeled; labelled

we
labeled; labelled

you
labeled; labelled

they
labeled; labelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was labeling; labelling

you
were labeling; labelling

he/she/it
was labeling; labelling

we
were labeling; labelling

you
were labeling; labelling

they
were labeling; labelling

Hiện tại hoàn thành

I
have labeled; labelled

you
have labeled; labelled

he/she/it
has labeled; labelled

we
have labeled; labelled

you
have labeled; labelled

they
have labeled; labelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been labeling; labelling

you
have been labeling; labelling

he/she/it
has been labeling; labelling

we
have been labeling; labelling

you
have been labeling; labelling

they
have been labeling; labelling

Quá khứ hoàn thành

I
had labeled; labelled

you
had labeled; labelled

he/she/it
had labeled; labelled

we
had labeled; labelled

you
had labeled; labelled

they
had labeled; labelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been labeling; labelling

you
had been labeling; labelling

he/she/it
had been labeling; labelling

we
had been labeling; labelling

you
had been labeling; labelling

they
had been labeling; labelling

Tương lại đơn

I
will label

you
will label

he/she/it
will label

we
will label

you
will label

they
will label

Tương lại tiếp diễn

I
will be labeling; labelling

you
will be labeling; labelling

he/she/it
will be labeling; labelling

we
will be labeling; labelling

you
will be labeling; labelling

they
will be labeling; labelling

Tương lại hoàn thành

I
will have labeled; labelled

you
will have labeled; labelled

he/she/it
will have labeled; labelled

we
will have labeled; labelled

you
will have labeled; labelled

they
will have labeled; labelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been labeling; labelling

you
will have been labeling; labelling

he/she/it
will have been labeling; labelling

we
will have been labeling; labelling

you
will have been labeling; labelling

they
will have been labeling; labelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.