Know

Chia đông từ “know” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ know. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to know

Quá khứ đơn
  • knew

Quá khứ phân từ
  • known

Trần thuật

Thì hiện tại

I
know

you
know

he/she/it
knows

we
know

you
know

they
know

Thì hiện tại continuous

I
am knowing

you
are knowing

he/she/it
is knowing

we
are knowing

you
are knowing

they
are knowing

Quá khứ đơn

I
knew

you
knew

he/she/it
knew

we
knew

you
knew

they
knew

Quá khứ tiếp diễn

I
was knowing

you
were knowing

he/she/it
was knowing

we
were knowing

you
were knowing

they
were knowing

Hiện tại hoàn thành

I
have known

you
have known

he/she/it
has known

we
have known

you
have known

they
have known

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been knowing

you
have been knowing

he/she/it
has been knowing

we
have been knowing

you
have been knowing

they
have been knowing

Quá khứ hoàn thành

I
had known

you
had known

he/she/it
had known

we
had known

you
had known

they
had known

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been knowing

you
had been knowing

he/she/it
had been knowing

we
had been knowing

you
had been knowing

they
had been knowing

Tương lại đơn

I
will know

you
will know

he/she/it
will know

we
will know

you
will know

they
will know

Tương lại tiếp diễn

I
will be knowing

you
will be knowing

he/she/it
will be knowing

we
will be knowing

you
will be knowing

they
will be knowing

Tương lại hoàn thành

I
will have known

you
will have known

he/she/it
will have known

we
will have known

you
will have known

they
will have known

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been knowing

you
will have been knowing

he/she/it
will have been knowing

we
will have been knowing

you
will have been knowing

they
will have been knowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.