Justify

Chia đông từ “justify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ justify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to justify

Quá khứ đơn
  • justified

Quá khứ phân từ
  • justified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
justify

you
justify

he/she/it
justifies

we
justify

you
justify

they
justify

Thì hiện tại continuous

I
am justifying

you
are justifying

he/she/it
is justifying

we
are justifying

you
are justifying

they
are justifying

Quá khứ đơn

I
justified

you
justified

he/she/it
justified

we
justified

you
justified

they
justified

Quá khứ tiếp diễn

I
was justifying

you
were justifying

he/she/it
was justifying

we
were justifying

you
were justifying

they
were justifying

Hiện tại hoàn thành

I
have justified

you
have justified

he/she/it
has justified

we
have justified

you
have justified

they
have justified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been justifying

you
have been justifying

he/she/it
has been justifying

we
have been justifying

you
have been justifying

they
have been justifying

Quá khứ hoàn thành

I
had justified

you
had justified

he/she/it
had justified

we
had justified

you
had justified

they
had justified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been justifying

you
had been justifying

he/she/it
had been justifying

we
had been justifying

you
had been justifying

they
had been justifying

Tương lại đơn

I
will justify

you
will justify

he/she/it
will justify

we
will justify

you
will justify

they
will justify

Tương lại tiếp diễn

I
will be justifying

you
will be justifying

he/she/it
will be justifying

we
will be justifying

you
will be justifying

they
will be justifying

Tương lại hoàn thành

I
will have justified

you
will have justified

he/she/it
will have justified

we
will have justified

you
will have justified

they
will have justified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been justifying

you
will have been justifying

he/she/it
will have been justifying

we
will have been justifying

you
will have been justifying

they
will have been justifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.