Juggle

Chia đông từ “juggle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ juggle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to juggle

Quá khứ đơn
  • juggled

Quá khứ phân từ
  • juggled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
juggle

you
juggle

he/she/it
juggles

we
juggle

you
juggle

they
juggle

Thì hiện tại continuous

I
am juggling

you
are juggling

he/she/it
is juggling

we
are juggling

you
are juggling

they
are juggling

Quá khứ đơn

I
juggled

you
juggled

he/she/it
juggled

we
juggled

you
juggled

they
juggled

Quá khứ tiếp diễn

I
was juggling

you
were juggling

he/she/it
was juggling

we
were juggling

you
were juggling

they
were juggling

Hiện tại hoàn thành

I
have juggled

you
have juggled

he/she/it
has juggled

we
have juggled

you
have juggled

they
have juggled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been juggling

you
have been juggling

he/she/it
has been juggling

we
have been juggling

you
have been juggling

they
have been juggling

Quá khứ hoàn thành

I
had juggled

you
had juggled

he/she/it
had juggled

we
had juggled

you
had juggled

they
had juggled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been juggling

you
had been juggling

he/she/it
had been juggling

we
had been juggling

you
had been juggling

they
had been juggling

Tương lại đơn

I
will juggle

you
will juggle

he/she/it
will juggle

we
will juggle

you
will juggle

they
will juggle

Tương lại tiếp diễn

I
will be juggling

you
will be juggling

he/she/it
will be juggling

we
will be juggling

you
will be juggling

they
will be juggling

Tương lại hoàn thành

I
will have juggled

you
will have juggled

he/she/it
will have juggled

we
will have juggled

you
will have juggled

they
will have juggled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been juggling

you
will have been juggling

he/she/it
will have been juggling

we
will have been juggling

you
will have been juggling

they
will have been juggling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.