Join

Chia đông từ “join” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ join. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to join

Quá khứ đơn
  • joined

Quá khứ phân từ
  • joined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
join

you
join

he/she/it
joins

we
join

you
join

they
join

Thì hiện tại continuous

I
am joining

you
are joining

he/she/it
is joining

we
are joining

you
are joining

they
are joining

Quá khứ đơn

I
joined

you
joined

he/she/it
joined

we
joined

you
joined

they
joined

Quá khứ tiếp diễn

I
was joining

you
were joining

he/she/it
was joining

we
were joining

you
were joining

they
were joining

Hiện tại hoàn thành

I
have joined

you
have joined

he/she/it
has joined

we
have joined

you
have joined

they
have joined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been joining

you
have been joining

he/she/it
has been joining

we
have been joining

you
have been joining

they
have been joining

Quá khứ hoàn thành

I
had joined

you
had joined

he/she/it
had joined

we
had joined

you
had joined

they
had joined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been joining

you
had been joining

he/she/it
had been joining

we
had been joining

you
had been joining

they
had been joining

Tương lại đơn

I
will join

you
will join

he/she/it
will join

we
will join

you
will join

they
will join

Tương lại tiếp diễn

I
will be joining

you
will be joining

he/she/it
will be joining

we
will be joining

you
will be joining

they
will be joining

Tương lại hoàn thành

I
will have joined

you
will have joined

he/she/it
will have joined

we
will have joined

you
will have joined

they
will have joined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been joining

you
will have been joining

he/she/it
will have been joining

we
will have been joining

you
will have been joining

they
will have been joining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.