Jeer

Chia đông từ “jeer” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ jeer. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to jeer

Quá khứ đơn
  • jeered

Quá khứ phân từ
  • jeered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
jeer

you
jeer

he/she/it
jeers

we
jeer

you
jeer

they
jeer

Thì hiện tại continuous

I
am jeering

you
are jeering

he/she/it
is jeering

we
are jeering

you
are jeering

they
are jeering

Quá khứ đơn

I
jeered

you
jeered

he/she/it
jeered

we
jeered

you
jeered

they
jeered

Quá khứ tiếp diễn

I
was jeering

you
were jeering

he/she/it
was jeering

we
were jeering

you
were jeering

they
were jeering

Hiện tại hoàn thành

I
have jeered

you
have jeered

he/she/it
has jeered

we
have jeered

you
have jeered

they
have jeered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been jeering

you
have been jeering

he/she/it
has been jeering

we
have been jeering

you
have been jeering

they
have been jeering

Quá khứ hoàn thành

I
had jeered

you
had jeered

he/she/it
had jeered

we
had jeered

you
had jeered

they
had jeered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been jeering

you
had been jeering

he/she/it
had been jeering

we
had been jeering

you
had been jeering

they
had been jeering

Tương lại đơn

I
will jeer

you
will jeer

he/she/it
will jeer

we
will jeer

you
will jeer

they
will jeer

Tương lại tiếp diễn

I
will be jeering

you
will be jeering

he/she/it
will be jeering

we
will be jeering

you
will be jeering

they
will be jeering

Tương lại hoàn thành

I
will have jeered

you
will have jeered

he/she/it
will have jeered

we
will have jeered

you
will have jeered

they
will have jeered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been jeering

you
will have been jeering

he/she/it
will have been jeering

we
will have been jeering

you
will have been jeering

they
will have been jeering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.