Issue

Chia đông từ “issue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ issue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to issue

Quá khứ đơn
  • issued

Quá khứ phân từ
  • issued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
issue

you
issue

he/she/it
issues

we
issue

you
issue

they
issue

Thì hiện tại continuous

I
am issuing

you
are issuing

he/she/it
is issuing

we
are issuing

you
are issuing

they
are issuing

Quá khứ đơn

I
issued

you
issued

he/she/it
issued

we
issued

you
issued

they
issued

Quá khứ tiếp diễn

I
was issuing

you
were issuing

he/she/it
was issuing

we
were issuing

you
were issuing

they
were issuing

Hiện tại hoàn thành

I
have issued

you
have issued

he/she/it
has issued

we
have issued

you
have issued

they
have issued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been issuing

you
have been issuing

he/she/it
has been issuing

we
have been issuing

you
have been issuing

they
have been issuing

Quá khứ hoàn thành

I
had issued

you
had issued

he/she/it
had issued

we
had issued

you
had issued

they
had issued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been issuing

you
had been issuing

he/she/it
had been issuing

we
had been issuing

you
had been issuing

they
had been issuing

Tương lại đơn

I
will issue

you
will issue

he/she/it
will issue

we
will issue

you
will issue

they
will issue

Tương lại tiếp diễn

I
will be issuing

you
will be issuing

he/she/it
will be issuing

we
will be issuing

you
will be issuing

they
will be issuing

Tương lại hoàn thành

I
will have issued

you
will have issued

he/she/it
will have issued

we
will have issued

you
will have issued

they
will have issued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been issuing

you
will have been issuing

he/she/it
will have been issuing

we
will have been issuing

you
will have been issuing

they
will have been issuing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.