Isolate

Chia đông từ “isolate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ isolate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to isolate

Quá khứ đơn
  • isolated

Quá khứ phân từ
  • isolated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
isolate

you
isolate

he/she/it
isolates

we
isolate

you
isolate

they
isolate

Thì hiện tại continuous

I
am isolating

you
are isolating

he/she/it
is isolating

we
are isolating

you
are isolating

they
are isolating

Quá khứ đơn

I
isolated

you
isolated

he/she/it
isolated

we
isolated

you
isolated

they
isolated

Quá khứ tiếp diễn

I
was isolating

you
were isolating

he/she/it
was isolating

we
were isolating

you
were isolating

they
were isolating

Hiện tại hoàn thành

I
have isolated

you
have isolated

he/she/it
has isolated

we
have isolated

you
have isolated

they
have isolated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been isolating

you
have been isolating

he/she/it
has been isolating

we
have been isolating

you
have been isolating

they
have been isolating

Quá khứ hoàn thành

I
had isolated

you
had isolated

he/she/it
had isolated

we
had isolated

you
had isolated

they
had isolated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been isolating

you
had been isolating

he/she/it
had been isolating

we
had been isolating

you
had been isolating

they
had been isolating

Tương lại đơn

I
will isolate

you
will isolate

he/she/it
will isolate

we
will isolate

you
will isolate

they
will isolate

Tương lại tiếp diễn

I
will be isolating

you
will be isolating

he/she/it
will be isolating

we
will be isolating

you
will be isolating

they
will be isolating

Tương lại hoàn thành

I
will have isolated

you
will have isolated

he/she/it
will have isolated

we
will have isolated

you
will have isolated

they
will have isolated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been isolating

you
will have been isolating

he/she/it
will have been isolating

we
will have been isolating

you
will have been isolating

they
will have been isolating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.