Iron

Chia đông từ “iron” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ iron. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to iron

Quá khứ đơn
  • ironed

Quá khứ phân từ
  • ironed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
iron

you
iron

he/she/it
irons

we
iron

you
iron

they
iron

Thì hiện tại continuous

I
am ironing

you
are ironing

he/she/it
is ironing

we
are ironing

you
are ironing

they
are ironing

Quá khứ đơn

I
ironed

you
ironed

he/she/it
ironed

we
ironed

you
ironed

they
ironed

Quá khứ tiếp diễn

I
was ironing

you
were ironing

he/she/it
was ironing

we
were ironing

you
were ironing

they
were ironing

Hiện tại hoàn thành

I
have ironed

you
have ironed

he/she/it
has ironed

we
have ironed

you
have ironed

they
have ironed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ironing

you
have been ironing

he/she/it
has been ironing

we
have been ironing

you
have been ironing

they
have been ironing

Quá khứ hoàn thành

I
had ironed

you
had ironed

he/she/it
had ironed

we
had ironed

you
had ironed

they
had ironed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ironing

you
had been ironing

he/she/it
had been ironing

we
had been ironing

you
had been ironing

they
had been ironing

Tương lại đơn

I
will iron

you
will iron

he/she/it
will iron

we
will iron

you
will iron

they
will iron

Tương lại tiếp diễn

I
will be ironing

you
will be ironing

he/she/it
will be ironing

we
will be ironing

you
will be ironing

they
will be ironing

Tương lại hoàn thành

I
will have ironed

you
will have ironed

he/she/it
will have ironed

we
will have ironed

you
will have ironed

they
will have ironed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ironing

you
will have been ironing

he/she/it
will have been ironing

we
will have been ironing

you
will have been ironing

they
will have been ironing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.