Invest

Chia đông từ “invest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invest

Quá khứ đơn
  • invested

Quá khứ phân từ
  • invested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invest

you
invest

he/she/it
invests

we
invest

you
invest

they
invest

Thì hiện tại continuous

I
am investing

you
are investing

he/she/it
is investing

we
are investing

you
are investing

they
are investing

Quá khứ đơn

I
invested

you
invested

he/she/it
invested

we
invested

you
invested

they
invested

Quá khứ tiếp diễn

I
was investing

you
were investing

he/she/it
was investing

we
were investing

you
were investing

they
were investing

Hiện tại hoàn thành

I
have invested

you
have invested

he/she/it
has invested

we
have invested

you
have invested

they
have invested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been investing

you
have been investing

he/she/it
has been investing

we
have been investing

you
have been investing

they
have been investing

Quá khứ hoàn thành

I
had invested

you
had invested

he/she/it
had invested

we
had invested

you
had invested

they
had invested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been investing

you
had been investing

he/she/it
had been investing

we
had been investing

you
had been investing

they
had been investing

Tương lại đơn

I
will invest

you
will invest

he/she/it
will invest

we
will invest

you
will invest

they
will invest

Tương lại tiếp diễn

I
will be investing

you
will be investing

he/she/it
will be investing

we
will be investing

you
will be investing

they
will be investing

Tương lại hoàn thành

I
will have invested

you
will have invested

he/she/it
will have invested

we
will have invested

you
will have invested

they
will have invested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been investing

you
will have been investing

he/she/it
will have been investing

we
will have been investing

you
will have been investing

they
will have been investing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.