Invert

Chia đông từ “invert” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invert. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invert

Quá khứ đơn
  • inverted

Quá khứ phân từ
  • inverted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invert

you
invert

he/she/it
inverts

we
invert

you
invert

they
invert

Thì hiện tại continuous

I
am inverting

you
are inverting

he/she/it
is inverting

we
are inverting

you
are inverting

they
are inverting

Quá khứ đơn

I
inverted

you
inverted

he/she/it
inverted

we
inverted

you
inverted

they
inverted

Quá khứ tiếp diễn

I
was inverting

you
were inverting

he/she/it
was inverting

we
were inverting

you
were inverting

they
were inverting

Hiện tại hoàn thành

I
have inverted

you
have inverted

he/she/it
has inverted

we
have inverted

you
have inverted

they
have inverted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inverting

you
have been inverting

he/she/it
has been inverting

we
have been inverting

you
have been inverting

they
have been inverting

Quá khứ hoàn thành

I
had inverted

you
had inverted

he/she/it
had inverted

we
had inverted

you
had inverted

they
had inverted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inverting

you
had been inverting

he/she/it
had been inverting

we
had been inverting

you
had been inverting

they
had been inverting

Tương lại đơn

I
will invert

you
will invert

he/she/it
will invert

we
will invert

you
will invert

they
will invert

Tương lại tiếp diễn

I
will be inverting

you
will be inverting

he/she/it
will be inverting

we
will be inverting

you
will be inverting

they
will be inverting

Tương lại hoàn thành

I
will have inverted

you
will have inverted

he/she/it
will have inverted

we
will have inverted

you
will have inverted

they
will have inverted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inverting

you
will have been inverting

he/she/it
will have been inverting

we
will have been inverting

you
will have been inverting

they
will have been inverting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.