Intervene

Chia đông từ “intervene” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intervene. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intervene

Quá khứ đơn
  • intervened

Quá khứ phân từ
  • intervened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intervene

you
intervene

he/she/it
intervenes

we
intervene

you
intervene

they
intervene

Thì hiện tại continuous

I
am intervening

you
are intervening

he/she/it
is intervening

we
are intervening

you
are intervening

they
are intervening

Quá khứ đơn

I
intervened

you
intervened

he/she/it
intervened

we
intervened

you
intervened

they
intervened

Quá khứ tiếp diễn

I
was intervening

you
were intervening

he/she/it
was intervening

we
were intervening

you
were intervening

they
were intervening

Hiện tại hoàn thành

I
have intervened

you
have intervened

he/she/it
has intervened

we
have intervened

you
have intervened

they
have intervened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intervening

you
have been intervening

he/she/it
has been intervening

we
have been intervening

you
have been intervening

they
have been intervening

Quá khứ hoàn thành

I
had intervened

you
had intervened

he/she/it
had intervened

we
had intervened

you
had intervened

they
had intervened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intervening

you
had been intervening

he/she/it
had been intervening

we
had been intervening

you
had been intervening

they
had been intervening

Tương lại đơn

I
will intervene

you
will intervene

he/she/it
will intervene

we
will intervene

you
will intervene

they
will intervene

Tương lại tiếp diễn

I
will be intervening

you
will be intervening

he/she/it
will be intervening

we
will be intervening

you
will be intervening

they
will be intervening

Tương lại hoàn thành

I
will have intervened

you
will have intervened

he/she/it
will have intervened

we
will have intervened

you
will have intervened

they
will have intervened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intervening

you
will have been intervening

he/she/it
will have been intervening

we
will have been intervening

you
will have been intervening

they
will have been intervening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.