Intersperse

Chia đông từ “intersperse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intersperse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intersperse

Quá khứ đơn
  • interspersed

Quá khứ phân từ
  • interspersed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intersperse

you
intersperse

he/she/it
intersperses

we
intersperse

you
intersperse

they
intersperse

Thì hiện tại continuous

I
am interspersing

you
are interspersing

he/she/it
is interspersing

we
are interspersing

you
are interspersing

they
are interspersing

Quá khứ đơn

I
interspersed

you
interspersed

he/she/it
interspersed

we
interspersed

you
interspersed

they
interspersed

Quá khứ tiếp diễn

I
was interspersing

you
were interspersing

he/she/it
was interspersing

we
were interspersing

you
were interspersing

they
were interspersing

Hiện tại hoàn thành

I
have interspersed

you
have interspersed

he/she/it
has interspersed

we
have interspersed

you
have interspersed

they
have interspersed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interspersing

you
have been interspersing

he/she/it
has been interspersing

we
have been interspersing

you
have been interspersing

they
have been interspersing

Quá khứ hoàn thành

I
had interspersed

you
had interspersed

he/she/it
had interspersed

we
had interspersed

you
had interspersed

they
had interspersed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interspersing

you
had been interspersing

he/she/it
had been interspersing

we
had been interspersing

you
had been interspersing

they
had been interspersing

Tương lại đơn

I
will intersperse

you
will intersperse

he/she/it
will intersperse

we
will intersperse

you
will intersperse

they
will intersperse

Tương lại tiếp diễn

I
will be interspersing

you
will be interspersing

he/she/it
will be interspersing

we
will be interspersing

you
will be interspersing

they
will be interspersing

Tương lại hoàn thành

I
will have interspersed

you
will have interspersed

he/she/it
will have interspersed

we
will have interspersed

you
will have interspersed

they
will have interspersed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interspersing

you
will have been interspersing

he/she/it
will have been interspersing

we
will have been interspersing

you
will have been interspersing

they
will have been interspersing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.