Interject

Chia đông từ “interject” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interject. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interject

Quá khứ đơn
  • interjected

Quá khứ phân từ
  • interjected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interject

you
interject

he/she/it
interjects

we
interject

you
interject

they
interject

Thì hiện tại continuous

I
am interjecting

you
are interjecting

he/she/it
is interjecting

we
are interjecting

you
are interjecting

they
are interjecting

Quá khứ đơn

I
interjected

you
interjected

he/she/it
interjected

we
interjected

you
interjected

they
interjected

Quá khứ tiếp diễn

I
was interjecting

you
were interjecting

he/she/it
was interjecting

we
were interjecting

you
were interjecting

they
were interjecting

Hiện tại hoàn thành

I
have interjected

you
have interjected

he/she/it
has interjected

we
have interjected

you
have interjected

they
have interjected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interjecting

you
have been interjecting

he/she/it
has been interjecting

we
have been interjecting

you
have been interjecting

they
have been interjecting

Quá khứ hoàn thành

I
had interjected

you
had interjected

he/she/it
had interjected

we
had interjected

you
had interjected

they
had interjected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interjecting

you
had been interjecting

he/she/it
had been interjecting

we
had been interjecting

you
had been interjecting

they
had been interjecting

Tương lại đơn

I
will interject

you
will interject

he/she/it
will interject

we
will interject

you
will interject

they
will interject

Tương lại tiếp diễn

I
will be interjecting

you
will be interjecting

he/she/it
will be interjecting

we
will be interjecting

you
will be interjecting

they
will be interjecting

Tương lại hoàn thành

I
will have interjected

you
will have interjected

he/she/it
will have interjected

we
will have interjected

you
will have interjected

they
will have interjected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interjecting

you
will have been interjecting

he/she/it
will have been interjecting

we
will have been interjecting

you
will have been interjecting

they
will have been interjecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.