Insure

Chia đông từ “insure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ insure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to insure

Quá khứ đơn
  • insured

Quá khứ phân từ
  • insured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
insure

you
insure

he/she/it
insures

we
insure

you
insure

they
insure

Thì hiện tại continuous

I
am insuring

you
are insuring

he/she/it
is insuring

we
are insuring

you
are insuring

they
are insuring

Quá khứ đơn

I
insured

you
insured

he/she/it
insured

we
insured

you
insured

they
insured

Quá khứ tiếp diễn

I
was insuring

you
were insuring

he/she/it
was insuring

we
were insuring

you
were insuring

they
were insuring

Hiện tại hoàn thành

I
have insured

you
have insured

he/she/it
has insured

we
have insured

you
have insured

they
have insured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been insuring

you
have been insuring

he/she/it
has been insuring

we
have been insuring

you
have been insuring

they
have been insuring

Quá khứ hoàn thành

I
had insured

you
had insured

he/she/it
had insured

we
had insured

you
had insured

they
had insured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been insuring

you
had been insuring

he/she/it
had been insuring

we
had been insuring

you
had been insuring

they
had been insuring

Tương lại đơn

I
will insure

you
will insure

he/she/it
will insure

we
will insure

you
will insure

they
will insure

Tương lại tiếp diễn

I
will be insuring

you
will be insuring

he/she/it
will be insuring

we
will be insuring

you
will be insuring

they
will be insuring

Tương lại hoàn thành

I
will have insured

you
will have insured

he/she/it
will have insured

we
will have insured

you
will have insured

they
will have insured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been insuring

you
will have been insuring

he/she/it
will have been insuring

we
will have been insuring

you
will have been insuring

they
will have been insuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.