Insult

Chia đông từ “insult” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ insult. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to insult

Quá khứ đơn
  • insulted

Quá khứ phân từ
  • insulted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
insult

you
insult

he/she/it
insults

we
insult

you
insult

they
insult

Thì hiện tại continuous

I
am insulting

you
are insulting

he/she/it
is insulting

we
are insulting

you
are insulting

they
are insulting

Quá khứ đơn

I
insulted

you
insulted

he/she/it
insulted

we
insulted

you
insulted

they
insulted

Quá khứ tiếp diễn

I
was insulting

you
were insulting

he/she/it
was insulting

we
were insulting

you
were insulting

they
were insulting

Hiện tại hoàn thành

I
have insulted

you
have insulted

he/she/it
has insulted

we
have insulted

you
have insulted

they
have insulted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been insulting

you
have been insulting

he/she/it
has been insulting

we
have been insulting

you
have been insulting

they
have been insulting

Quá khứ hoàn thành

I
had insulted

you
had insulted

he/she/it
had insulted

we
had insulted

you
had insulted

they
had insulted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been insulting

you
had been insulting

he/she/it
had been insulting

we
had been insulting

you
had been insulting

they
had been insulting

Tương lại đơn

I
will insult

you
will insult

he/she/it
will insult

we
will insult

you
will insult

they
will insult

Tương lại tiếp diễn

I
will be insulting

you
will be insulting

he/she/it
will be insulting

we
will be insulting

you
will be insulting

they
will be insulting

Tương lại hoàn thành

I
will have insulted

you
will have insulted

he/she/it
will have insulted

we
will have insulted

you
will have insulted

they
will have insulted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been insulting

you
will have been insulting

he/she/it
will have been insulting

we
will have been insulting

you
will have been insulting

they
will have been insulting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.