Inspire

Chia đông từ “inspire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inspire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inspire

Quá khứ đơn
  • inspired

Quá khứ phân từ
  • inspired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inspire

you
inspire

he/she/it
inspires

we
inspire

you
inspire

they
inspire

Thì hiện tại continuous

I
am inspiring

you
are inspiring

he/she/it
is inspiring

we
are inspiring

you
are inspiring

they
are inspiring

Quá khứ đơn

I
inspired

you
inspired

he/she/it
inspired

we
inspired

you
inspired

they
inspired

Quá khứ tiếp diễn

I
was inspiring

you
were inspiring

he/she/it
was inspiring

we
were inspiring

you
were inspiring

they
were inspiring

Hiện tại hoàn thành

I
have inspired

you
have inspired

he/she/it
has inspired

we
have inspired

you
have inspired

they
have inspired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inspiring

you
have been inspiring

he/she/it
has been inspiring

we
have been inspiring

you
have been inspiring

they
have been inspiring

Quá khứ hoàn thành

I
had inspired

you
had inspired

he/she/it
had inspired

we
had inspired

you
had inspired

they
had inspired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inspiring

you
had been inspiring

he/she/it
had been inspiring

we
had been inspiring

you
had been inspiring

they
had been inspiring

Tương lại đơn

I
will inspire

you
will inspire

he/she/it
will inspire

we
will inspire

you
will inspire

they
will inspire

Tương lại tiếp diễn

I
will be inspiring

you
will be inspiring

he/she/it
will be inspiring

we
will be inspiring

you
will be inspiring

they
will be inspiring

Tương lại hoàn thành

I
will have inspired

you
will have inspired

he/she/it
will have inspired

we
will have inspired

you
will have inspired

they
will have inspired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inspiring

you
will have been inspiring

he/she/it
will have been inspiring

we
will have been inspiring

you
will have been inspiring

they
will have been inspiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.