Inquire

Chia đông từ “inquire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inquire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inquire

Quá khứ đơn
  • inquired

Quá khứ phân từ
  • inquired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inquire

you
inquire

he/she/it
inquires

we
inquire

you
inquire

they
inquire

Thì hiện tại continuous

I
am inquiring

you
are inquiring

he/she/it
is inquiring

we
are inquiring

you
are inquiring

they
are inquiring

Quá khứ đơn

I
inquired

you
inquired

he/she/it
inquired

we
inquired

you
inquired

they
inquired

Quá khứ tiếp diễn

I
was inquiring

you
were inquiring

he/she/it
was inquiring

we
were inquiring

you
were inquiring

they
were inquiring

Hiện tại hoàn thành

I
have inquired

you
have inquired

he/she/it
has inquired

we
have inquired

you
have inquired

they
have inquired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inquiring

you
have been inquiring

he/she/it
has been inquiring

we
have been inquiring

you
have been inquiring

they
have been inquiring

Quá khứ hoàn thành

I
had inquired

you
had inquired

he/she/it
had inquired

we
had inquired

you
had inquired

they
had inquired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inquiring

you
had been inquiring

he/she/it
had been inquiring

we
had been inquiring

you
had been inquiring

they
had been inquiring

Tương lại đơn

I
will inquire

you
will inquire

he/she/it
will inquire

we
will inquire

you
will inquire

they
will inquire

Tương lại tiếp diễn

I
will be inquiring

you
will be inquiring

he/she/it
will be inquiring

we
will be inquiring

you
will be inquiring

they
will be inquiring

Tương lại hoàn thành

I
will have inquired

you
will have inquired

he/she/it
will have inquired

we
will have inquired

you
will have inquired

they
will have inquired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inquiring

you
will have been inquiring

he/she/it
will have been inquiring

we
will have been inquiring

you
will have been inquiring

they
will have been inquiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.