Ingest

Chia đông từ “ingest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ingest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ingest

Quá khứ đơn
  • ingested

Quá khứ phân từ
  • ingested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ingest

you
ingest

he/she/it
ingests

we
ingest

you
ingest

they
ingest

Thì hiện tại continuous

I
am ingesting

you
are ingesting

he/she/it
is ingesting

we
are ingesting

you
are ingesting

they
are ingesting

Quá khứ đơn

I
ingested

you
ingested

he/she/it
ingested

we
ingested

you
ingested

they
ingested

Quá khứ tiếp diễn

I
was ingesting

you
were ingesting

he/she/it
was ingesting

we
were ingesting

you
were ingesting

they
were ingesting

Hiện tại hoàn thành

I
have ingested

you
have ingested

he/she/it
has ingested

we
have ingested

you
have ingested

they
have ingested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ingesting

you
have been ingesting

he/she/it
has been ingesting

we
have been ingesting

you
have been ingesting

they
have been ingesting

Quá khứ hoàn thành

I
had ingested

you
had ingested

he/she/it
had ingested

we
had ingested

you
had ingested

they
had ingested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ingesting

you
had been ingesting

he/she/it
had been ingesting

we
had been ingesting

you
had been ingesting

they
had been ingesting

Tương lại đơn

I
will ingest

you
will ingest

he/she/it
will ingest

we
will ingest

you
will ingest

they
will ingest

Tương lại tiếp diễn

I
will be ingesting

you
will be ingesting

he/she/it
will be ingesting

we
will be ingesting

you
will be ingesting

they
will be ingesting

Tương lại hoàn thành

I
will have ingested

you
will have ingested

he/she/it
will have ingested

we
will have ingested

you
will have ingested

they
will have ingested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ingesting

you
will have been ingesting

he/she/it
will have been ingesting

we
will have been ingesting

you
will have been ingesting

they
will have been ingesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.