Infuse

Chia đông từ “infuse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ infuse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to infuse

Quá khứ đơn
  • infused

Quá khứ phân từ
  • infused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
infuse

you
infuse

he/she/it
infuses

we
infuse

you
infuse

they
infuse

Thì hiện tại continuous

I
am infusing

you
are infusing

he/she/it
is infusing

we
are infusing

you
are infusing

they
are infusing

Quá khứ đơn

I
infused

you
infused

he/she/it
infused

we
infused

you
infused

they
infused

Quá khứ tiếp diễn

I
was infusing

you
were infusing

he/she/it
was infusing

we
were infusing

you
were infusing

they
were infusing

Hiện tại hoàn thành

I
have infused

you
have infused

he/she/it
has infused

we
have infused

you
have infused

they
have infused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been infusing

you
have been infusing

he/she/it
has been infusing

we
have been infusing

you
have been infusing

they
have been infusing

Quá khứ hoàn thành

I
had infused

you
had infused

he/she/it
had infused

we
had infused

you
had infused

they
had infused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been infusing

you
had been infusing

he/she/it
had been infusing

we
had been infusing

you
had been infusing

they
had been infusing

Tương lại đơn

I
will infuse

you
will infuse

he/she/it
will infuse

we
will infuse

you
will infuse

they
will infuse

Tương lại tiếp diễn

I
will be infusing

you
will be infusing

he/she/it
will be infusing

we
will be infusing

you
will be infusing

they
will be infusing

Tương lại hoàn thành

I
will have infused

you
will have infused

he/she/it
will have infused

we
will have infused

you
will have infused

they
will have infused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been infusing

you
will have been infusing

he/she/it
will have been infusing

we
will have been infusing

you
will have been infusing

they
will have been infusing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.