Inflame

Chia đông từ “inflame” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inflame. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inflame

Quá khứ đơn
  • inflamed

Quá khứ phân từ
  • inflamed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inflame

you
inflame

he/she/it
inflames

we
inflame

you
inflame

they
inflame

Thì hiện tại continuous

I
am inflaming

you
are inflaming

he/she/it
is inflaming

we
are inflaming

you
are inflaming

they
are inflaming

Quá khứ đơn

I
inflamed

you
inflamed

he/she/it
inflamed

we
inflamed

you
inflamed

they
inflamed

Quá khứ tiếp diễn

I
was inflaming

you
were inflaming

he/she/it
was inflaming

we
were inflaming

you
were inflaming

they
were inflaming

Hiện tại hoàn thành

I
have inflamed

you
have inflamed

he/she/it
has inflamed

we
have inflamed

you
have inflamed

they
have inflamed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inflaming

you
have been inflaming

he/she/it
has been inflaming

we
have been inflaming

you
have been inflaming

they
have been inflaming

Quá khứ hoàn thành

I
had inflamed

you
had inflamed

he/she/it
had inflamed

we
had inflamed

you
had inflamed

they
had inflamed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inflaming

you
had been inflaming

he/she/it
had been inflaming

we
had been inflaming

you
had been inflaming

they
had been inflaming

Tương lại đơn

I
will inflame

you
will inflame

he/she/it
will inflame

we
will inflame

you
will inflame

they
will inflame

Tương lại tiếp diễn

I
will be inflaming

you
will be inflaming

he/she/it
will be inflaming

we
will be inflaming

you
will be inflaming

they
will be inflaming

Tương lại hoàn thành

I
will have inflamed

you
will have inflamed

he/she/it
will have inflamed

we
will have inflamed

you
will have inflamed

they
will have inflamed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inflaming

you
will have been inflaming

he/she/it
will have been inflaming

we
will have been inflaming

you
will have been inflaming

they
will have been inflaming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.