Infiltrate

Chia đông từ “infiltrate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ infiltrate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to infiltrate

Quá khứ đơn
  • infiltrated

Quá khứ phân từ
  • infiltrated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
infiltrate

you
infiltrate

he/she/it
infiltrates

we
infiltrate

you
infiltrate

they
infiltrate

Thì hiện tại continuous

I
am infiltrating

you
are infiltrating

he/she/it
is infiltrating

we
are infiltrating

you
are infiltrating

they
are infiltrating

Quá khứ đơn

I
infiltrated

you
infiltrated

he/she/it
infiltrated

we
infiltrated

you
infiltrated

they
infiltrated

Quá khứ tiếp diễn

I
was infiltrating

you
were infiltrating

he/she/it
was infiltrating

we
were infiltrating

you
were infiltrating

they
were infiltrating

Hiện tại hoàn thành

I
have infiltrated

you
have infiltrated

he/she/it
has infiltrated

we
have infiltrated

you
have infiltrated

they
have infiltrated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been infiltrating

you
have been infiltrating

he/she/it
has been infiltrating

we
have been infiltrating

you
have been infiltrating

they
have been infiltrating

Quá khứ hoàn thành

I
had infiltrated

you
had infiltrated

he/she/it
had infiltrated

we
had infiltrated

you
had infiltrated

they
had infiltrated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been infiltrating

you
had been infiltrating

he/she/it
had been infiltrating

we
had been infiltrating

you
had been infiltrating

they
had been infiltrating

Tương lại đơn

I
will infiltrate

you
will infiltrate

he/she/it
will infiltrate

we
will infiltrate

you
will infiltrate

they
will infiltrate

Tương lại tiếp diễn

I
will be infiltrating

you
will be infiltrating

he/she/it
will be infiltrating

we
will be infiltrating

you
will be infiltrating

they
will be infiltrating

Tương lại hoàn thành

I
will have infiltrated

you
will have infiltrated

he/she/it
will have infiltrated

we
will have infiltrated

you
will have infiltrated

they
will have infiltrated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been infiltrating

you
will have been infiltrating

he/she/it
will have been infiltrating

we
will have been infiltrating

you
will have been infiltrating

they
will have been infiltrating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.