Indulge

Chia đông từ “indulge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ indulge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to indulge

Quá khứ đơn
  • indulged

Quá khứ phân từ
  • indulged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
indulge

you
indulge

he/she/it
indulges

we
indulge

you
indulge

they
indulge

Thì hiện tại continuous

I
am indulging

you
are indulging

he/she/it
is indulging

we
are indulging

you
are indulging

they
are indulging

Quá khứ đơn

I
indulged

you
indulged

he/she/it
indulged

we
indulged

you
indulged

they
indulged

Quá khứ tiếp diễn

I
was indulging

you
were indulging

he/she/it
was indulging

we
were indulging

you
were indulging

they
were indulging

Hiện tại hoàn thành

I
have indulged

you
have indulged

he/she/it
has indulged

we
have indulged

you
have indulged

they
have indulged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been indulging

you
have been indulging

he/she/it
has been indulging

we
have been indulging

you
have been indulging

they
have been indulging

Quá khứ hoàn thành

I
had indulged

you
had indulged

he/she/it
had indulged

we
had indulged

you
had indulged

they
had indulged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been indulging

you
had been indulging

he/she/it
had been indulging

we
had been indulging

you
had been indulging

they
had been indulging

Tương lại đơn

I
will indulge

you
will indulge

he/she/it
will indulge

we
will indulge

you
will indulge

they
will indulge

Tương lại tiếp diễn

I
will be indulging

you
will be indulging

he/she/it
will be indulging

we
will be indulging

you
will be indulging

they
will be indulging

Tương lại hoàn thành

I
will have indulged

you
will have indulged

he/she/it
will have indulged

we
will have indulged

you
will have indulged

they
will have indulged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been indulging

you
will have been indulging

he/she/it
will have been indulging

we
will have been indulging

you
will have been indulging

they
will have been indulging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.