Indict

Chia đông từ “indict” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ indict. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to indict

Quá khứ đơn
  • indicted

Quá khứ phân từ
  • indicted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
indict

you
indict

he/she/it
indicts

we
indict

you
indict

they
indict

Thì hiện tại continuous

I
am indicting

you
are indicting

he/she/it
is indicting

we
are indicting

you
are indicting

they
are indicting

Quá khứ đơn

I
indicted

you
indicted

he/she/it
indicted

we
indicted

you
indicted

they
indicted

Quá khứ tiếp diễn

I
was indicting

you
were indicting

he/she/it
was indicting

we
were indicting

you
were indicting

they
were indicting

Hiện tại hoàn thành

I
have indicted

you
have indicted

he/she/it
has indicted

we
have indicted

you
have indicted

they
have indicted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been indicting

you
have been indicting

he/she/it
has been indicting

we
have been indicting

you
have been indicting

they
have been indicting

Quá khứ hoàn thành

I
had indicted

you
had indicted

he/she/it
had indicted

we
had indicted

you
had indicted

they
had indicted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been indicting

you
had been indicting

he/she/it
had been indicting

we
had been indicting

you
had been indicting

they
had been indicting

Tương lại đơn

I
will indict

you
will indict

he/she/it
will indict

we
will indict

you
will indict

they
will indict

Tương lại tiếp diễn

I
will be indicting

you
will be indicting

he/she/it
will be indicting

we
will be indicting

you
will be indicting

they
will be indicting

Tương lại hoàn thành

I
will have indicted

you
will have indicted

he/she/it
will have indicted

we
will have indicted

you
will have indicted

they
will have indicted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been indicting

you
will have been indicting

he/she/it
will have been indicting

we
will have been indicting

you
will have been indicting

they
will have been indicting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.