Incapacitate

Chia đông từ “incapacitate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ incapacitate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to incapacitate

Quá khứ đơn
  • incapacitated

Quá khứ phân từ
  • incapacitated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
incapacitate

you
incapacitate

he/she/it
incapacitates

we
incapacitate

you
incapacitate

they
incapacitate

Thì hiện tại continuous

I
am incapacitating

you
are incapacitating

he/she/it
is incapacitating

we
are incapacitating

you
are incapacitating

they
are incapacitating

Quá khứ đơn

I
incapacitated

you
incapacitated

he/she/it
incapacitated

we
incapacitated

you
incapacitated

they
incapacitated

Quá khứ tiếp diễn

I
was incapacitating

you
were incapacitating

he/she/it
was incapacitating

we
were incapacitating

you
were incapacitating

they
were incapacitating

Hiện tại hoàn thành

I
have incapacitated

you
have incapacitated

he/she/it
has incapacitated

we
have incapacitated

you
have incapacitated

they
have incapacitated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been incapacitating

you
have been incapacitating

he/she/it
has been incapacitating

we
have been incapacitating

you
have been incapacitating

they
have been incapacitating

Quá khứ hoàn thành

I
had incapacitated

you
had incapacitated

he/she/it
had incapacitated

we
had incapacitated

you
had incapacitated

they
had incapacitated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been incapacitating

you
had been incapacitating

he/she/it
had been incapacitating

we
had been incapacitating

you
had been incapacitating

they
had been incapacitating

Tương lại đơn

I
will incapacitate

you
will incapacitate

he/she/it
will incapacitate

we
will incapacitate

you
will incapacitate

they
will incapacitate

Tương lại tiếp diễn

I
will be incapacitating

you
will be incapacitating

he/she/it
will be incapacitating

we
will be incapacitating

you
will be incapacitating

they
will be incapacitating

Tương lại hoàn thành

I
will have incapacitated

you
will have incapacitated

he/she/it
will have incapacitated

we
will have incapacitated

you
will have incapacitated

they
will have incapacitated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been incapacitating

you
will have been incapacitating

he/she/it
will have been incapacitating

we
will have been incapacitating

you
will have been incapacitating

they
will have been incapacitating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.