Impute

Chia đông từ “impute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ impute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to impute

Quá khứ đơn
  • imputed

Quá khứ phân từ
  • imputed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
impute

you
impute

he/she/it
imputes

we
impute

you
impute

they
impute

Thì hiện tại continuous

I
am imputing

you
are imputing

he/she/it
is imputing

we
are imputing

you
are imputing

they
are imputing

Quá khứ đơn

I
imputed

you
imputed

he/she/it
imputed

we
imputed

you
imputed

they
imputed

Quá khứ tiếp diễn

I
was imputing

you
were imputing

he/she/it
was imputing

we
were imputing

you
were imputing

they
were imputing

Hiện tại hoàn thành

I
have imputed

you
have imputed

he/she/it
has imputed

we
have imputed

you
have imputed

they
have imputed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been imputing

you
have been imputing

he/she/it
has been imputing

we
have been imputing

you
have been imputing

they
have been imputing

Quá khứ hoàn thành

I
had imputed

you
had imputed

he/she/it
had imputed

we
had imputed

you
had imputed

they
had imputed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been imputing

you
had been imputing

he/she/it
had been imputing

we
had been imputing

you
had been imputing

they
had been imputing

Tương lại đơn

I
will impute

you
will impute

he/she/it
will impute

we
will impute

you
will impute

they
will impute

Tương lại tiếp diễn

I
will be imputing

you
will be imputing

he/she/it
will be imputing

we
will be imputing

you
will be imputing

they
will be imputing

Tương lại hoàn thành

I
will have imputed

you
will have imputed

he/she/it
will have imputed

we
will have imputed

you
will have imputed

they
will have imputed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been imputing

you
will have been imputing

he/she/it
will have been imputing

we
will have been imputing

you
will have been imputing

they
will have been imputing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.