Improvise

Chia đông từ “improvise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ improvise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to improvise

Quá khứ đơn
  • improvised

Quá khứ phân từ
  • improvised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
improvise

you
improvise

he/she/it
improvises

we
improvise

you
improvise

they
improvise

Thì hiện tại continuous

I
am improvising

you
are improvising

he/she/it
is improvising

we
are improvising

you
are improvising

they
are improvising

Quá khứ đơn

I
improvised

you
improvised

he/she/it
improvised

we
improvised

you
improvised

they
improvised

Quá khứ tiếp diễn

I
was improvising

you
were improvising

he/she/it
was improvising

we
were improvising

you
were improvising

they
were improvising

Hiện tại hoàn thành

I
have improvised

you
have improvised

he/she/it
has improvised

we
have improvised

you
have improvised

they
have improvised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been improvising

you
have been improvising

he/she/it
has been improvising

we
have been improvising

you
have been improvising

they
have been improvising

Quá khứ hoàn thành

I
had improvised

you
had improvised

he/she/it
had improvised

we
had improvised

you
had improvised

they
had improvised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been improvising

you
had been improvising

he/she/it
had been improvising

we
had been improvising

you
had been improvising

they
had been improvising

Tương lại đơn

I
will improvise

you
will improvise

he/she/it
will improvise

we
will improvise

you
will improvise

they
will improvise

Tương lại tiếp diễn

I
will be improvising

you
will be improvising

he/she/it
will be improvising

we
will be improvising

you
will be improvising

they
will be improvising

Tương lại hoàn thành

I
will have improvised

you
will have improvised

he/she/it
will have improvised

we
will have improvised

you
will have improvised

they
will have improvised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been improvising

you
will have been improvising

he/she/it
will have been improvising

we
will have been improvising

you
will have been improvising

they
will have been improvising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.